1. Trang chủ
 2. Tin tức
 3. Kiến thức về HTML (P16): Ví dụ về các tag list

Kiến thức về HTML (P16): Ví dụ về các tag list

Ví dụ về các tag list

<dl> – <dt> – <dd>

Tag <dl> xác định danh sách (có đề mục và mô tả đề mục).

5S

4S

<ol> – <li>

Tag <ol> sử dụng để tạo danh sách có thứ tự.

Danh sách dạng số

6S

Danh sách dạng số bắt đầu bằng số bất kỳ, star=”số” – HTML5

7S

Danh sách dạng chữ thường, type=”a”

9A

Danh sách dạng chữ in hoa, type=”A”

10A

Danh sách dạng chữ số La Mã thường, type=”i”

1F

Danh sách dạng chữ số La Mã in hoa, type=”I”

2F

Dạng kết hợp 2 danh sách lồng nhau

3F

Dạng kết hợp 3 danh sách lồng nhau

4F

<ul> – <li>

Tag <ul> sử dụng để tạo danh sách không có thứ tự.

Hình dạng mặt định – chấm tròn

5F

Hình dạng chấm tròn, type=”disc”

6F

Hình dạng vòng tròn, type=”circle”

8F

Hình dạng hình vuông, type=”square”

9F

Dạng kết hợp 2 danh sách lồng nhau

11F

Dạng kết hợp 3 danh sách lồng nhau

12F

Chúc các bạn tự học thiết kế web tiến bộ.

Xem thêm:

 • Kiến thức về HTML (P1): Giới thiệu HTML và tạo trang web bằng HTML
 • Kiến thức về HTML (P2): HTML Elements
 • Kiến thức về HTML (P3): Hướng dẫn tạo bảng HTML
 • Kiến thức về HTML (P4): Tag mới trong HTML
 • Kiến thức về HTML (P5): Đơn vị trong HTML và CSS
 • Kiến thức về HTML (P6): HTML Symbols-mã kí tự chữ
 • Kiến thức về HTML (P7): HTML Symbols-mã kí tự số
 • Kiến thức về HTML (P8): Thẻ định dạng tiêu đề
 • Kiến thức về HTML (P9): Thẻ định dạng đoạn văn bản
 • Kiến thức về HTML (P10): Thẻ phân chia khu vực
 • Kiến thức về HTML (P11): Thẻ <!Doctype> và HTML/XHTML theo giá trị DTD
 • Kiến thức về HTML (P12): Cách tạo và hiển thị một file HTML
 • Kiến thức về HTML (P13): Cấu trúc cơ bản của HTML
 • Kiến thức về HTML (P14): Thẻ xác định danh sách trong HTML
 • Kiến thức về HTML (P15): Các thẻ danh sách có thứ tự và không có thứ tự
X